Online navázání
spolupráce na případu ARCA

Směnky vystavené dlužníkem ARCA INVESTMENTS

Vážené dámy a pánové,
na základě Vašeho zájmu o řešení pohledávek za skupinou ARCA, které vlastníte, jsme došli k závěru, že většina z Vás disponuje pohledávkou nezajištěnou majetkem dlužníka, většinou směnečnou nebo dluhopisovou pohledávkou. Tento typ pohledávek obecně patří v insolvenčních řízeních dlužníků k těm nejrizikovějším. Zároveň lze konstatovat, že nezajištěný věřitel je v rámci insolvenčního řízení vždy v méně komfortní pozici než-li například věřitel zajištěný nebo věřitel, jehož pohledávka vznikla až v průběhu insolvenčního řízení (tzv. pohledávka za podstatou). Naší ambicí je sjednotit věřitelskou základnu dlužníka a investorů, k nimž patříte i Vy, poskytnout oporu v oblasti řešení a průběhu insolvenčního řízení dlužníka. Níže Vám přinášíme možnost připojení se k nám a našemu postupu proti dlužníkovi – skupině ARCA. Za tímto účelem si jednak můžete stáhnout přílohy – vzory smluvní dokumentace k případu – a též přímo můžete s námi spolupráci on-line navázat vyplněním Formuláře – dotazníku.

Z hlediska našich zkušeností si dovolujeme doporučit první variantu řešení, tj. postoupení pohledávky. Spojení pohledávek v rukou jednoho věřitele umožňuje eskalovat tlak na dlužníka směřující k vymožení pohledávky. Prosíme Vás o sdělení Vašeho stanoviska, kterou z výše uvedených forem spolupráce zvolíte. V dohledné době si dovolíme Vás kontaktovat za účelem dojednání podpisu smluvní dokumentace.

Přílohy ke stažení:
Varianta 1:
Smlouva o převodu směnečné pohledávky
Varianta 2:
Smlouva o poskytování právních služeb
Smlouva o spolupráci
Plná moc

  Varianty řešení spolupráce

  Varianta 1 - Postoupení pohledávky na základě smlouvy o převodu směnky a postoupení směnečné pohledávky; při využití této formy řešení Vám smluvně garantujeme úplatu ve výši 95% z vymožené částky. Náklady na právní zastoupení a řešení věci jdou v tomto případě jednoznačně k naší tíži. Obdobný typ nabídky a smlouvy platí i pro dluhopisy vydané dlužníkem.

  Varianta 2 - Uzavření Smlouvy o spolupráci s naším fondem a současně Smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří, která bude v insolvenčním řízení na majetek dlužníka zastupovat také náš fond. V takovém případě jste nadále majitelem pohledávky a součástí takového řešení pak musí být i plná moc udělená přímo advokátovi. U této varianty spolupráce jsme aktuálně upustili od požadavku na složení 1% zálohy z nominální hodnoty vybírané předem, naše odměna je tedy vázána čistě na budoucí výtěžek a činí 5% z hodnoty v budoucnu vymoženého.

  Varianta 3 - Přímé finanční vypořádání ve výši 6% z nominální hodnoty pohledávky, kdy IFIS odkoupí Vaši směnečnou pohledávku za ARCA INVESTMENTS. Vzhledem k rizikovosti takového nákupu v současné době nakupujeme pohledávky za dlužníkem za 6% z jejich nominální hodnoty. Bohužel jsme z důvodu výrazného převisu nabídky museli přistoupit ke snížení úplaty za odkup pohledávek za dlužníkem ARCA INVESTMENTS s přímým finančním plněním. Do případu jsme si předem stanovili vložit jen omezené množství finančních prostředků, a tak tímto opatřením se snažíme docílit buď snížení našeho nákupního rizika, které je tak i tak značné, nebo přesměrování klientské poptávky do jedné z ostatních variant spolupráce (varianta 1 či varianta 2).

  Informační linka k obchodnímu případu: +420 511 192 733
  E-mail: arcapohledavky@ifis.as

  Z hlediska našich zkušeností si dovoluji doporučit první variantu řešení, tj. postoupení pohledávky. Spojení pohledávek v rukou jednoho věřitele umožňuje eskalovat tlak na dlužníka směřující k vymožení pohledávky.

  Prosím Vás o sdělení Vašeho stanoviska, kterou z výše uvedených forem spolupráce zvolíte. V dohledné době si dovolíme Vás kontaktovat za účelem dojednání podpisu smluvní dokumentace.

  Formulář - vyjádření zájmu o spolupráci na případu ARCA


  Kontaktní údaje


  Dokumentace ke směnkám

  Limit 4 MB na přílohu.


  Místo podpisu smlouvy


  Poznámka

  Níže možno vložit text s poznámkou, například napsat, zda nás kontaktujete na doporučení či zda například potřebujete se smlouvou vystavit plnou moc pro zastupování Vašeho člena rodiny při podpisu smluv, či případně připsat, že si přejete abychom Vás ještě kontaktovali telefonicky a vysvětlili či upřesnili jakýkoliv Váš další dotaz.